Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa

Zorganizowana w dniu 11 października 2018 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych dla artykułów spożywczych.

Konferencję, która zgromadziła ponad 120 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Oznakowanie produktów dla wegan i wegetarian” wygłosiła radca prawny Joanna Krakowiak reprezentująca Kancelarię Wardyński i Wspólnicy sp.k. W swoim wystąpieniu prelegentka omówiła zyskujący na popularności trend diety wegetariańskiej oraz kluczowe uregulowania prawne z zakresu dobrowolnego znakowania „wege”. Ponadto, w trakcie prezentacji został dokonany przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego.

Kolejną prezentację pt. „Aktualne kwestie dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych” omówiła Joanna Furs, ekspertka Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W swoim wystąpieniu prelegentka przedstawiła nowe dopuszczone oświadczenia oraz omówiła trwające prace z zakresu oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci. Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się ze stanem prac unijnych w zakresie określeń rodzajowych oraz oświadczeń dotyczących kofeiny i probiotyków.

Ewelina Ciunel z J.S. Hamilton Poland S.A. przedstawiła prezentację pt. „Skąd się biorą informacje na etykiecie produktu spożywczego – krótko o badaniach laboratoryjnych”. W trakcie wystąpienia zostały szczegółowo omówione metody określania wartości odżywczej produktów, a także przywołane definicje składników odżywczych wg Załącznika I do Rozporządzenia 1169/2011.

Następną prezentację pt. „Rozwiązania etykietowe dla branży spożywczej” omówiła Iwona Studzińska, dyrektor rozwoju Etykiety.pl Etigraf. W swoim wystąpieniu prelegentka przedstawiła proces kreacji opakowań z uwzględnieniem materiałów do druku i technik drukarskich odzwierciedlających trendy konsumenckie. Ponadto zostały zaprezentowane rozwiązania etykietowe przyjazne środowisku.

Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych został przedstawiony przez Krzysztofa Kielaka, zastępcę dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast w sesji dyskusyjnej z ramienia MRiRW wyjaśnień udzielała Małgorzata Woźniak, naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych. Uczestnicy konferencji zapoznali się z założeniami projektu ustawy, haromonogramem prac legislacyjnych, jak i wynikami konsultacji publicznych. Ze szczególną uwagą zostały omówione planowane obowiązki dla producentów.

Ostatnią prezentację pt. „Podawanie na etykietach informacji o dodatkach do żywności z uwzględnieniem zasady przenoszenia” przedstawiła Joanna Gajda-Wyrębek, ekspertka Zakładu Bezpieczeństwa Żywności PZH. W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na wymaganiach prawnych dotyczących zagadnienia oraz najczęściej popełnianych przez producentów błędach. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z trwającymi pracami na poziomie Unii Europejskiej i Komisji Kodeksu Żywieniowego.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.