Rolno-Spożywcze Forum Inwestycyjne Wysokiego Szczebla Unia Europejska-Afryka

Moi Drodzy,

1 lipca 2017 roku Komisja Europejska planuje zorganizowanie na wysokim szczeblu „Rolno-Spożywczego Forum Inwestycyjnego Unia Europejska – Afryka”, mającego się odbyć w Rzymie, we Włoszech i zwróciła się z prośbą do EDA o wsparcie w celu zmobilizowania Prezesów, dyrektorów i upoważnionych przedstawicieli firm produkujących żywność i napoje, aby zaznaczyli w tym spotkaniu swą obecność lub wyrazili zainteresowanie Afryką.

Pragnęlibyśmy zasygnalizować przedstawioną interesującą propozycję dla przedsiębiorców europejskiego sektora spółdzielczego, prywatnego i innych podmiotów, aby włączyli się do współpracy z unijnymi i afrykańskimi zainteresowanymi podmiotami spółdzielczego, prywatnego i publicznego sektora, a także pokazać możliwość współpracy i rozwoju pomiędzy UE i Afryką.

Przedstawiona propozycja mogłaby być szczególnie interesująca dla europejskich firm produkujących żywność i napoje, już obecnych w Afryce (w szczególności tych, które zajmują się przetwórstwem na terenach Afryki Subsaharyjskiej) jak i dla tych, którzy mają ambicje inwestowania w Afryce w przyszłości.

Aby być możliwie jak najbardziej skutecznym, prosimy Państwa o podanie nam do piątku, 9 czerwca 2017 informacji, czy Wasze firmy są zainteresowane udziałem w tym Forum, a my ze swej strony wyślemy do Komisji Europejskiej szczegóły dotyczące kontaktu z Waszymi firmami. Jeżeli Komisja Europejska skontaktuje się z Waszymi firmami, prosimy o pilotowanie tej sprawy przez prezesa, zarząd, dyrektora lub pełnomocnika firmy oraz poinformowanie nas o dalszej procedurze / dalszych krokach postepowania z KE.

 

Wstępne informacje dot. Forum Inwestycyjnego UE-Afryka, 1 lipca 2017

– Forum Inwestycyjne UE-Afryka skoncentruje się na tym, jak zwiększyć inwestycje i finanse sektora prywatnego dla Afryki i jak stworzyć sprzyjające warunki dla innowacyjnych rozwiązań finansowania – w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu branży spożywczej na tym kontynencie.

– Forum zgromadzi razem wybraną grupę liderów biznesu, instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), banki regionalne takie jak Afrykański Bank Rozwoju (ABD) etc. – ministrów i wysokiego szczebla przedstawicieli Komisji Europejskiej.

– Rezultaty Forum Inwestycyjnego UE – Afryka będą podane do wiadomości podczas Konferencji Ministrów Rolnictwa Związku Państw Afrykańskich i Unii Europejskiej, która odbędzie się 2 lipca 2017 roku.

 

Wspólny Komunikat Parlamentu Europejskiego i Rady z maja 2017 roku w sprawie zintensyfikowania partnerstwa Afryka – Unia Europejska, które przewidują dodatkowe, główne inicjatywy:

  • [...] UE uczestniczy w procesach uprzemysłowienia Afryki, których końcowym celem jest stworzenie dobrobytu poprzez zapewnienie zwiększonej liczby miejsc pracy, skoncentrowanie się na zwiększeniu wydajności pracy i optymalnego inwestowania w sektory pracochłonne, zapewniające wartość dodaną, w szczególności w sektorze rolno-spożywczym, z uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym poszanowaniem praw pracowniczych oraz godziwych warunków pracy, jak również ustaleń dotyczących wzmocnienia pozycji kobiet. Jednocześnie kluczowe jest zapewnienie, aby podczas transformacji gospodarczych uwzględniano wyzwania i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem.

Wzmocnienie potencjału sektora produkcji żywności w Afryce wydaje się być jednym z najbardziej skutecznych sposobów zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo żywności, stworzenie możliwości dla zatrudniania i uzyskiwania przychodów, poprawienia bytu setek milionów Afrykanów, w szczególności ludzi młodych.

  • UE ma zamiar uczestniczyć w partnerstwie z Afryką poprzez wzmożenie swoich wysiłków na rzecz:

Pobudzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju poprzez: Ułatwianie realizacji inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, tj. od pola do konsumenta, budowanie inicjatyw takich jak Instrument Finansowania w Rolnictwie (AgriFI), wytyczne zaproponowane przez EIP i FAO – IECD – Europejski Instytut do Współpracy i Rozwoju, a związane z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw i przerobem płodów rolnych.

 

Pobudzenie zrównoważonego rozwoju poprzez ułatwianie odpowiedzialnego inwestowania w zrównoważoną działalność agro-biznesu oraz „blue economy”, przy stosowaniu szeregu instrumentów, włącznie z Agri FI i proponowanym Europejskim Planem Inwestycji Zewnętrznych (EEIP).

 

Dziękuję za współpracę.

Z pozdrowieniami
Bénédicte Masure
Zastępca sekretarza Generalnego EDA
Sekretarz Generalny EWPA (Europejski Związek Przetwórców Serwatki)

Bezpośredni kontakt: + 32 2 549 50 44

www.euromilk.org 22-28 Avenue d’Auderghem, 1040-Brussels

 

UWAGA:

Zainteresowani z Polski udziałem w ww. forum są proszeni o kontakt telefoniczny do dnia 07.06.2017 roku z polskim członkiem Komisji ds. Handlu i Ekonomiki EDA – z przedstawicielem Związku Polskich Przetwórców Mleka panem Robertem Gaskiem tel. 660 449 884