Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym

Zorganizowana w dniu 14 listopada 2019 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu kontroli żywności.

Konferencję, która zgromadziła ponad 60 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzyła i prowadziła dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” Dorota Kozłowska.

Pierwszą prezentację pt. „Zanieczyszczenia mikrobiologiczne przypraw stosowanych w produkcji żywności” wygłosiła Małgorzata Stachowiak, reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. W swoim wystąpieniu prelegentka odniosła się do uregulowań prawnych przedmiotowego zagadnienia. Ponadto, w trakcie prezentacji zostały określone główne źródła zanieczyszczeń, postępowanie na etapie transportu i magazynowania przypraw oraz produkcji żywności, a także procedury wycofania z rynku.

Kolejne zagadnienie – „Stosowanie aromatów w żywności konwencjonalnej oraz w żywności dla dzieci” zostało omówione przez Joannę Gajdę-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W swojej prezentacji Prelegentka przedstawiła wymagania Unii Europejskiej i Komisji Kodeksu Żywnościowego w omawianym zakresie, a także trwające prace legislacyjne. Uczestnikom konferencji zostały ponadto określone zasady kontroli użycia na poziomie przedsiębiorcy stosującego aromaty w środkach spożywczych oraz przepisy dotyczące znakowania aromatów na etykietach wyrobów spożywczych.

Następną prezentację pt. „O organach nadzoru rynku, czyli konsekwencje wprowadzenia ustawy RP poz. 542 z dnia 13 kwietnia 2016 roku” omówił Piotr R. Gajos, reprezentujący Biuro Konsultingowe riskCE sp. z o.o. sp.k. W swoim wystąpieniu Prelegent przedstawił strukturę i zakres działania polskich organów nadzoru rynku w odniesieniu do producentów, importerów i użytkowników maszyn i urządzeń. Ponadto, zostały omówione procedury kontroli i postępowania administracyjnego, w tym kary pieniężne, jakie mogą być przyznane za poszczególne niezgodności urządzenia lub dołączonej do niego dokumentacji.

W dalszej części konferencji Marzena Pawlicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawiła prezentację pt. „Kontrola opakowań przez przedsiębiorców sektora spożywczego”. W trakcie wystąpienia zostały szczegółowo omówione dokumenty potwierdzające zgodność (deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające). Przez prelegentkę został także opisane badania migracji globalnej i specyficznej, badania w zakresie migracji bisfenolu A z lakierowanych puszek, a także badania substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS).

Kolejne zagadnienie pt. „Rozwój standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Nowe wymagania i zmiany w standardach BRCGS oraz ISO 22000:2016 I FSSC 22000 v5” przedstawił Wojciech Górski, reprezentant BSI Group Polska Sp. z o.o. W swoim wykładzie prelegent omówił skrupulatnie elementy wspólne standardów oraz ich różnice. Dzięki wysłuchaniu prezentacji, uczestnicy Konferencji zapoznali się także z kierunkami rozwoju standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Ostatnia prezentacja pt. „Połączenie Inspekcji Handlowej z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” została omówiona przez Michała Badowskiego reprezentującego SSW Pragmatic Solutions. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił obecne i postulowane kompetencje IH i IJHARS oraz określił cele i oczekiwane skutki wprowadzenia zmiany przepisów, w szczególności połączenia IH z IJHARS w zakresie nadzoru nad jakością handlową ARS. W trakcie prezentacji, uczestnicy konferencji zapoznali się również ze schematem organizacyjnym IJHARS po zmianach, a także z dodatkowymi uprawnieniami organów IJHARS.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.